תקנון מבצע

תקנון מבצע "נובמבר 2023"

עורכת המבצע הינה פמילי מוצרי צריכה בע"מ ח.פ 516573037 (, מרח' הסדנא 11 רעננה )להלן: "החברה ו או ״ פמילי״ )

 

.1 השתתפות במבצע ״2 שנות אחריות נוספות״ מעבר לאחריות הרגילה שמפורסמת מעת לעת , לתושבי הדרום והצפון להלן: ( ״ המבצע״) כפופה לתנאי תקנון זה.

.2. הגדרות

״ הטבה״  2 שנות אחריות נוספות מעבר לאחריות הרגילה ברכישת מזגן חדש. 

״ מזגנים ״- מתייחס לסדרות : 

״ משתתף״  המבצע מתייחס לתושבי הדרום אשדוד באר שבע דרומה (לא כולל אילת) , ולתושבי הצפון מהקריות צפונה. ובתנאי שכל רוכש אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי

 

כתובת אתר החברה : familygroup.co.il

 

3. פרשנות :

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים

כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה .

 

תקופת המבצע :

המבצע ייערך החל מ7/11/23 ועד ליום 31/12/23 כולל ולהלן : ״ תקופת המבצע״

למרות כל האמור אחרת בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניי ן זה. הודעה בדבר שינוי כאמור תהא בכתב ותפורסם באתר האינטרנט של פמילי.

 

תנאי המבצע:

כל משתתף הרוכש מזגן פמילי, בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה, יהיה זכרי לקבל את ההטבה .

מובהר בזאת כי ההטבה הינה אישית ולא ניתנת להעברה או להמרה בהטבה אחרת ואו במזומן ואו בקבלת זיכוי מפמילי ולמשתתף לא תיהיה טענה כולשהיא כלפי פמילי בגין הטבה זו.

אספקה- על פי תנאי האספקה הסטנדרטים של החברה ועד 14 ימי עסקים. 

הדגמים שבמבצע:

 

שנת אחריות 

 

סדרות 

7 + 2 שנות אחריות ״המבצע״ 

FAMILY Premium black inverter WIFI

7+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

Premium inverter WIFI     FAMILY

7+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

FAMILY Titanium plus WIFI

7+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

FAMILY Expert WIFI

6+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

FAMILY Pro inverter WIFI

6+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

    FAMILY Bio WIFI inverter   

6+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

FAMILY Comfort inverter 

5+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

FAMILY Elegant inverter 

5+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

Comfort pure   FAMILY

5+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

FAMILY Omega 

1+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

FAMILY Tower   

1+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

FAMILY מזגן נייד 

3+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

Evergreen inverter A++

3+ 2 שנות אחריות ״המבצע״

Evergreen

 

בהשתתפות במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו. התקנון מפורסם באתר FAMILY וניתן לעיין בו גם במשרדי פמילי ברעננה.

 

הפעלת האחריות : 

הפעלת האחריות נעשית באמצעות אתר החברה בכתובת : familygroup.co.il או באמצעות מוקד השרות בטלפון 8012 *, 09-7400401.

 

תודה שקניתם מזגן FAMILY.