פורים מרץ 2024 תקנון מבצע

 

18/3/2024

תקנון פעילות פמילי מוצרי צריכה בע״מ

 

א. כללי:

 1. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) יוצאים בפעילות גולשים בעמוד הפייסבוק של FAMILY (להלן : ״הפעילות״).

הפעילות מתבצעת על ידי פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשםFAMILY  מזגנים) (להלן:״ עורכת הפעילות״)

 1. הפעילות פתוחה לכל הלקוחות מכל הגילים
 2. ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף ו/או הגולש המשתתף בתחרות (להלן: "המשתתף") מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) ואת עורכת הפעילות, פמילי מוצרי צריכה בע״מ מכל דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.
 3. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים, המועדים ואופי התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, למעט הודעה כאמור לעיל על שינוי תנאי התקנון, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
 5. 6. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לספק נימוק, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות אשר לא עמד באחד מתנאי התקנון.
 6. 7. התחרות תחל ב 19/03/2024 ותסתיים ב 25/03/2024 (להלן "תקופת הפעילות").
 7. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לדחות או לקצר את תקופת הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת וזאת בעקבות שינויים הנובעים ממחלת הקורונה וההגבלות החלות ו/או מכל סיבה אחרת.

 

 

 

 

ב. כללי התחרות:

 1. 1. פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) רשאית לפרסם את שם הזוכה ו/או המשתתפים בפעילות באתר החברה, בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלה ו/או בכל מדיה אחרת לצרכי יח"צ או פרסום. בהשתתפותו בפעילות המשתתף מאשר פרסומים אלו ומתחייב כי לא תהיה לו טענה כלשהי כלפי חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) בגין פרסומים אלו כאמור. בכפוף להוראות הדין בעניין צילום קטינים, המשתתפים במבצע ו/או הזוכים מסכימים ומאשרים כי שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם יפורסמו בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של עורכת הפעילות , ובכל עת בו תבחרנה, אולם מובהר בזאת כי הן תהיינה רשאיות שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל.
 2. 2. במקרה של חשד לזיוף ו/או התנהלות שאינה תקינה מצד המשתתף ו/או תקלה טכנית שאינה באחריות חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים),ו/או הפרה של אחד מסעיפי התקנון, תהיה ל- חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) הזכות לשלול את זכייתו של משתתף זה או אחר ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.
 3. 3. בהשתתפות בפעילות הגולש מתחייב כי לא תהיה לו טענה כלשהי כלפי פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) בגין פרסומים כאמור.
 4. 4. במקרה של חשד לזיוף ו/או התנהלות שאינה תקינה מצד הגולש ו/או תקלה טכנית שאינה באחריות חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים), תהיה להם הזכות לשלול את זכייתו של משתתף זה או אחר ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים)

 

 

ג. זכייה פרס:

 1. הפרס הוא מזגן אחד פמילי פרימיום שחור/לבן .
 2. הודעה בדבר זכייה תפורסם בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלFAMILY . ככל שגולש אשר הוכרז כזוכה לא ייצור קשר במשך 72 שעות מרגע זכייתו, FAMILY שומרת לעצמה את הזכות להעביר את הזכייה לגולש אחר וזאת מבלי שתהיה לזוכה הראשון טענה ו/או תביעה כלשהי. הזוכה יידרש/תידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו, כתנאי לקבלת הפרס.
 3. הפרס הינו אישי והזוכה אינו רשאי להסב אותו לאחר, להחליפו, לשנותו או להמירו בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 4. מובהר בזאת כי זוכה שלא יוכל לממש את הפרס שלו מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או פרס חלופי וכן יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/א טענה ו/או דרישה בנוגע למימוש הפרס.
 5. על אף האמור בסעיף זה, חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. הפרס ימסר לזוכה במשרדי החברה ברעננה – ובהתאם לשיקול דעתה של חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILYמזגנים).

ד. פטור מאחריות:

 1. האתר עליו מופעלת התחרות אינו בבעלות חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY) או familygroup.co.il והוא אינו חסין מכל טעות או תקלה. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת ומוסכם שאין ל- פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם-FAMILY מזגנים) שליטה ואו יכולת בדיקה או תאום לגבי תקלות אשר יתכנו עקב שימוש במערכת הסלולארית ו/או ברשת האינטרנט.
 2. עורכת הפעילות משתמשת באתר בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד עורכת התחרות ו/או חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) , בעניין זה.
 3. מודגש, כי התחרות כפופה לזמינות ולתקינות של רשתות האינטרנט והסלולארית, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.
 4. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) , מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, ו/או עורכת התחרות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות ו/או טעויות כלשהן בניהול הפעילות או האפליקציה לרבות הפרסים, טיבם מחירם והיקפם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
 5. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) ו/או עורכת הפעילות, מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל, במידה המרבית המותרת על פי דין.
 6. ידוע למשתתף כי הפעילות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינן בבעלות ו/או בשליטת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) ו/או עורכת התחרות, ואשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה.
 7. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) ו/או עורכת הפעילות, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינן אחראיות בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן שנוצרו עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים או עקב גורמים שאינם תלויים בהן.

ה. תנאים נוספים:

 1. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות ואו לדחות אותה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה.
 2. חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שימצאו לנכון עד לבירור כל עניין הדרוש להוכחת הזכייה ו/או כל עניין אחר הנובע מכך.
 3. המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.
 4. במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית חברת פמילי מוצרי צריכהמ בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) ו/או עורכת הפעילות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, וככל שמדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, תהיה רשאית חברת פמילי מוצרי צריכה בע״מ (בשם- FAMILY מזגנים) ו/או עורכת התחרות, להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו.

ההשתתפות בפעילות זאת אסורה על כלל עובדי FAMILY , עובדי משרד הפרסום ובני משפחותיהם.

 1. מקום השיפוט: לבית משפט השלום בתל אביב תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הנוגע ובכל עניין הנובע ממבצע זה.